Media Team

Media Team


Mr. Anil Sharma

Mr. Atul Sharma

Mr. Kapil Kapoor

Mr. Sachin Swami


Hospitality & Funds Raising Team


Mr. Ahmad Ashraf - Assam

Mr. Ashok Kumar - Bihar

Mr. B. Naveen Kumar - Telangana

Mr. Fasil Ali - J & K

Mr. Govinder Dalal - Delhi


Mr. Mansa Ram Morya - Punjab

Meenakshi  -  Delhi

Mr. Praveen Luxary - Assam Rifle

Mr. Yogesh Sharma- Delhi

Mr. Ravinder Gole - Haryana

Mr. Samith Bhat - Karnataka


Supriya Samanta - West Bengal